• Tìm kiếm tài liệu

HƯỚNG DẪN TRA CỨU


B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có (có thể nhập một hoặc tất cả các trường):
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Mọi trường

B2: Để tìm chính xác một từ khóa nào đó và khả năng tài liệu tìm kiếm sẽ xuất hiện ta tích vào ô bộ từ khóa (phía bên phải của trường từ khóa)

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 10, 20....

B4: Nhấn nút “Tìm kiếm” để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn vào “Download” hoặc “Xem toàn văn” để xem chi tiết tài liệu. Chỉ những tài liệu được tải miễn phí hoặc có tài khoản mới được phép xem toàn văn tài liệu

Cơ sở dữ liệu:
Kiểu tìm kiếm: Chính xác Không dấu | Tìm trong:
Nhan đề
Tác giả
Từ khoá
Mọi trường

Tùy chọn tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến
Từ khóa thông dụng