Thời gian mở cửa buổi sáng từ 8h00-12h00, buổi chiều từ 13h00-17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Lê Văn Thịnh

2010

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Lê Văn Thịnh
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trình bày các nội dung chủ yếu trong tư tưởng của Bác về các vấn đề dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về ĐCSVN, đại đoàn kết dân tộc, quân sự, xây dựng nhà nước, về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, các vấn đề đạo đức, nhân văn, văn hoá và vấn đề vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

Thông tin chi tiết

  Chỉ số ISBN:8935211109766
  Giá tiền:24000
  Ngôn ngữ:vie
  Ký hiệu phân loại:335.4346 ; GI-108T
  Tác giả:Lê Văn Thịnh Mạch Quang Thắng Phạm Ngọc Anh
  Nhan đề:Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh (ch.b.), Mạch Quang Thắng, Nguyễn Ngọc Cơ...
  Xuất bản, phát hành:Tái bản có sửa chữa, bổ sung.-H. Chính trị Quốc gia 2010
  Mô tả vật lý:290tr. ; 21cm
  Từ Khóa:Giáo trình , Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: KHCB.00254-327; KHCB.00821
 • Tổng số bản: 75
 • Tổng số bản rỗi: 64
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa